Muni Shabd Roop in Sanskrit

We have made a list for Muni Shabd Roop of Sanskrit. I hope you like the संस्कृत शब्द रूप से बने मुनि का शब्द रूप (Muni ka shabd roop).

मुनि शब्द रूप (Muni Shabd Roop in Sanskrit)

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मुनिः मुनी मुनयः
द्वितीया मुनिम् मुनी मुनीन्
तृतीया मुनिना मुनिभ्याम् मुनिभिः
चतुर्थी मुनये मुनिभ्याम् मुनिभ्यः
पंचमी मुनेः मुनिभ्याम् मुनिभ्यः
षष्‍ठी मुनेः मुन्योः मुनीनाम्
सप्‍तमी मुनौ मुन्योः मुनिषु
सम्बोधन हे मुने! हे मुनी! हे मुनयः!