Lata Shabd Roop in Sanskrit

We have made a list for Lata Shabd Roop of Sanskrit. I hope you like the संस्कृत शब्द रूप से बने लता का शब्द रूप (Lata ka shabd roop).

लता शब्द रूप (Lata Shabd Roop In Sanskrit)

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा लता लते लताः
द्वितीया लताम् लते लताः
तृतीया लतया लताभ्याम् लताभिः
चतुर्थी लतायै लताभ्याम् लताभ्यः
पंचमी लतायाः लताभ्याम् लताभ्यः
षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम्
सप्तमी लतायाम् लतयोः लतासु
सम्बोधन हे लते! हे लते! हे लताः!