Balika Shabd Roop in Sanskrit

We have made a list for Balika Shabd Roop of Sanskrit. I hope you like the संस्कृत शब्द रूप से बने बालिका का शब्द रूप (Balika ka shabd roop).

Balika Shabd Roop in Sanskrit

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः
द्वितीया बलिकाम् बालिके बालिकाः
तृतीया बालिकया बलिकाभ्याम् बालिकाभिः
चतुर्थी बलिकायै बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
पंचमी बालिकायाः बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्
सप्तमी बालिकायाम् बालिकयोः बालिकासु
सम्बोधन हे बालिके! हे बालिके! हे बालिकाः!